Konferencja programowa – informacja dla beneficjentów – dotacje i subwencje

W związku z realizacją przedsięwzięcia nr TGE/99 5 1 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji rozdystrybuowania kwoty pomocowej z Szwajcarskiego Priorytetu Spójności

Harmonogram dyskusja w czasie seminarium zawiera poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3
 • Analiza aktywności samorządów gminnych i powiatowych województwa podkarpackiego w wykorzystywaniu funduszy strukturalnych
 • Wpływ realizacji poddziałania 2.2.1 SPO-WKP na poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw
 • Ocena poziomu kosztów administracyjnych zarządzania i wdrażania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w Polsce
 • Ocena jakości wdrożenia funduszu EFS na przykładzie studium edukacyjnego Sale konferencyjne Treningi w Katowicach
 • Ocena efektów realizacji uproszczeń w systemie wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006
 • Badanie ewaluacyjne potrzeb doradczo-szkoleniowych w zakresie podnoszenia kompetencji zasobów kadrowych w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej województwa pomorskiego, w kontekście wykorzystania środków unijnych w okresie 2007-2013
 • Analiza systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • Ewaluacja systemu naboru, selekcji i wyboru wniosków o dofinansowanie projektów w konkursach przeprowadzonych w 2008 r. w ramach Priorytetu III PO Kapitał Ludzki
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
 • Raport końcowy z Badania beneficjentów ostatecznych Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006.Osoby objęte wsparciem jako niepracujące.
 • Prognozy oddziaływania makroekonomicznego dokumentów programowych na lata 2007-2013 na gospodarkę kraju i gospodarki regionalne wykonane przy pomocy modelu równowagi ogólnej


 • Grant będzie omówiony pod kątem efektywności w następujących dotowanych branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • Rybołówstwo w wodach morskich
 • Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego
 • Produkcja pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
 • Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • Sprawy zagraniczne
 • Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: parczewski oraz pucki

  Upoważnieni beneficjenci to: Fabryka Kuchni „WRONKI” Sp. z o.o., WROZAMET S.A., Przedsiębiorstwo Ciężkiego Sprzętu Budownictwa Węglowego S.A., Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego”LEWIL-IGLOKRAK” sp. z .o.o., „DOLAN-SAT” Kazimierz Dolan, „JAMAS „, ALSTOM Power Sp. z o.o., FACTORY POLSKA , JCI Venture Sp. z o.o., P.P.H.U. „ASIA” DOROTA TRZCIŃSKA , SPYRA PRIMO POLAND , Voxel , 21CN RADOSŁAW SMILGIN, TYMBARK-GMW SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gmina Września

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.