Seminarium podsumowujące projekt – zapowiedź spotkania – dotacje i subwencje

W związku z rozliczeniem działania funduszowego nr LHX/32 3 2 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji wykorzystania subwencji z Bałtyckiego Programu Pomocowego

Porządek dyskusja w czasie spotkania obejmie poniższe zespoły robocze:

 • Ocena jakości i efektywności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006″ oraz Ocena postępów i efektywności realizacji działań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Ry
 • Analiza aktywności samorządów terytorialnych w sięganiu po wsparcie z EFRR w ramach WRPO na lata 2007-2013
 • Ocena razultatów działania 2.3 SPO WKP po 18 miesiącach (9 rund ewaluacji on-going)
 • Analiza jakości wdrożenia funduszu EFS na przykładzie programu podyplomowego Hotele na Warsztaty w Lodzi
 • Ocena działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących programu ZPORR w województwie śląskim w latach 2004 – 2006
 • Badanie stopnia poinformowania potencjalnych beneficjentów o możliwości pozyskania środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)
 • Trafność i skuteczność działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach PO KL, LRPO i PROW w kontekście zwiększenia aktywności Beneficjentów w sięganiu po wsparcie z Unii Europejskiej
 • Ocena efektywności i skuteczności wdrażania Pomocy Technicznej w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 i poziomu kosztów administracyjnych zarządzania i wdrażania RPO WZ 2007-2013
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
 • Ewaluacja tematyczna „Bariery realizacji celów w projektach schematu b. Działania 2.3 SPO RZL”
 • Ewaluacja on-going Działań 2.1, 2.2 PO KL – badanie uczestników indywidualnych ponadregionalnych i zamkniętych projektów szkoleniowych
 • „Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce

  Fundusz będzie przeanalizowany pod kątem potencjału rozwojowego w następujących dotowanych sektorach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja wyrobów tartacznych
 • Produkcja nawozów i związków azotowych
 • Produkcja sprzętu instalacyjnego
 • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność związana z zarządzaniem funduszami
 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: m. Piotrków Trybunalski oraz buski

  Upoważnieni beneficjenci to: F.H.U. „STOLARMET” Ryszard Rzadca, Okocimskie Zakłady Piwowarskie S.A. , Walcownia Metali „ŁABĘDY” S.A., Usługi Asenizacyjne Michalak – Wyroda Krystyna, Stowarzyszenie Telewizja Kablowa „Chomiczówka” , Śląska Telewizja Kablowa Żory Sp. z o.o. , BioControl Polska , Edunet , KADROTEKA.PL , LIRA Spółka Jawna, Lidia, Radosław, Łukasz Lasota, Platan Sp. z o.o., ULTRATECH , JM Labus sp. z o.o. sp. k., Wyceny i Ekspertyzy sp. z o.o., HORIZON Tomasz Kamaszewski

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.