Warsztat unijny – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne

W związku z realizacją programu nr AXS/77 5 2 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie rozdystrybuowania subwencji z Panatlantyckiego Funduszu Wyrównawczego

Plan dyskusja podczas konferencji przewiduje następujące zespoły robocze:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 1)
 • Ocena kryteriów wyboru projektów oraz mechanizmu wstępnej kwalifikacji projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Udział i rola instytucji finansowych w realizacji działania 2.3 SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
 • Fundusze Strukturalne a programy ramowe UE w działalności B+R polskich podmiotów. Kierunki wykorzystania środków i dobre praktyki.
 • Ocena skuteczności wdrożenia założeń EFS na przykładzie projektu szkoleniowego Sala konferencyjna Szkolenia w Lodzi
 • Ocena postępu realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 oraz identyfikacja problemów w absorpcji środków Programu
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania projektów realizowanych w trybie systemowym – województwo świętokrzyskie
 • Analiza porównawcza regulacji w zakresie ustalania poziomu współfinansowania w ramach projektów współfinansowanych z EFRR w poszczególnych krajach członkowskich Unii Europejskiej
 • Przewidywany wpływ projektów SPOT dotyczących rozwoju transportu intermodalnego na zwiększenie wielkości przewozów ładunków transportem intermodalnym
 • Ewaluacja gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce
 • Badanie ankietowe beneficjentów ostatecznych działania 2.2 ZPORR. Ocena wpływu wsparcia otrzymanego przez uczniów i studentów na rozpoczęcie przez nich edukacji w szkole wyższej lub uzyskanie wyższego wykształcenia
 • Ocena realizacji wskaźników monitorowania dla komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie małopolskim
 • Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce – Aktualizacja 2010

  Grant zostany przeanalizowany pod kątem analizy ex post w następujących dofinansowanych branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu)
 • Produkcja aluminium
 • Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
 • Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
 • Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • Badania i analizy techniczne
 • Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: pabianicki oraz wrzesiński

  Upoważnieni beneficjenci to: MAKA JACEK LIMA – SOFT DKJ Stolarka Budowlana Maka Jacek, Polskie Zakłady Zbożowe „PZZ” S.A., Zakłady Przemysłu Cukierniczego AGROS OPTIMA S.A., Spółdzienia Inwalidów im. E.Dembowskiego, Przedsiębiorstwo Usługowe „TELSAT” mgr inż. Tomasz Kisielewski , „GAJOS FASHION” , BUDIZOL , DRUM Polska Hieronim Strapagiel, Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN, Leader Business Institute Anna Cywińska, Stowarzyszenie Primus Inter Pares, ZETKAMA , Lingaro , MOBILE BOX Sp. z o.o., Wróbel Julian

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.