Warsztat unijny – zaproszenie – dotacje i subwencje

W związku z finalizacją programu nr FND/38 9 2 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie wykorzystania wsparcia z Bałtyckiego Funduszu Spójności

Porządek debata w czasie seminarium zawiera poniższe grupy panelowe:

 • Ocena ex-ante Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”
 • Analiza szacunkowa wartości wskaźników Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w odniesieniu do roku 2010 oraz 2015
 • Analiza wpływu inwestycji w infrastrukturę kultury i turystyki dofinansowanych z funduszy strukturalnych na rozwój społeczno-gospodarczy poszczególnych gmin/powiatów województwa śląskiego
 • Plany i potrzeby przedsiębiorców sektora MSP w zakresie rozwoju eksportu i powiązań z zagranicznymi rynkami i partnerami handlowymi, w kontekście uruchamiania działania 6.1 PO IG Paszport do eksportu
 • Pomiar stopnia implementacji priorytetów EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Ośrodki na Konferencje w Częstochowie
 • Analiza systemu zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
 • Ocena dokumentacji stosowanej w celu wyłonienia projektów do dofinansowania oraz ich realizacji w ramach RPO WZ na lata 2007 – 2013
 • Ocena satysfakcji wybranych grup klientów Departamentu ds. PO KL Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
 • Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
 • Analiza wpływu projektów realizowanych w ramach Działania 1.5 ZPORR na rozbudowę infrastruktury społeczeństwa informacyjnego
 • Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
 • Analiza potrzeb szkoleniowych personelu medycznego oraz pracowników wykonujących zawody niemedyczne w ramach systemu opieki zdrowotnej w Polsce
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych NPR 2004 – 2006 i NSS 2007 – 2013

  Projekt zostany przeanalizowany w aspekcie analizy ex post w wymienionych nizej dotowanych branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów
 • Produkcja artykułów piśmiennych
 • Dystrybucja energii elektrycznej
 • Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
 • Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe
 • Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: limanowski oraz m. Płock

  Upoważnieni beneficjenci to: Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „EKO-PRO”, Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o. , Firma Chemiczna „Dwory” S.A., Firma BOROŃ sp. z o.o., Towarzystwo Eksploatacji Kablowej Sieci Telewizyjnej „Rutki” , Zakład Usług Antenowych „AZART” , Apeiron Synthesis Sp. z o.o., FONLINE Sp. z .o.o., GABI MEBLE , Korona , Stolzle Częstochowa , Zakłady Automatyki KOMBUD S.A, „OKNA-RĄBIEŃ” , METKOM , Damian Rzeźnik – DM Project

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.