Konferencja programowa – zaproszenie – projekty EFS

W związku z audytem programu nr BNZ/17 6 5 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania środków z Bałtyckiego Trustu Pomocowego

Plan dyskusja w czasie warsztatu obejmie poniższe zespoły robocze:

 • Ocena ex-ante Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”
 • Ocena jakości projektów i ich wpływu na skuteczną i efektywną realizację celów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013 wraz ze wskazaniem obszarów wymagających dalszego wsparcia.
 • Mikroprzedsiębiorcy, a fundusze strukturalne – badania uwarunkowań na Ziemi Chełmskiej
 • Plany i potrzeby przedsiębiorców sektora MSP w zakresie ochrony własności przemysłowej, w kontekście uruchomienia działania 5.4 PO IG
 • Ocena stopnia implementacji funduszu EFS na przykładzie programu edukacyjnego Hotel Na Szkolenia w Lodzi
 • Analiza kryteriów wyboru projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • Badanie dotyczące poziomu wiedzy i sposobu postrzegania Funduszy Europejskich w społeczeństwie polskim
 • Ocena przewidywanego wpływu wybieranych projektów z zakresu modernizacji i rozbudowy infrastruktury społecznej na rozwój społeczno-gospodarczy kraju, w tym na osiągnięcie celów zapisanych w dokumentach programowych
 • Ocena procesu zarządzania projektami infrastruktury transportowej w kontekście realizacji NPR 2004-2006
 • Ewaluacja projektów – kampanii informacyjno – promocyjnych przełamujących negatywne stereotypy osób niepełnosprawnych
 • Badanie barier wpływających na jakość projektów wspierających inicjatywy lokalne (Działanie 6.3, 7.3, 9.5)
 • na spełnianie przez Polskę kryteriów z Maastricht”

  Grant zostany omówiony w aspekcie stopnia zwrotu z inwestycji w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (identyfikacja wg PKD).:
 • Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
 • Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych
 • Produkcja pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw
 • Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostałe zakwaterowanie
 • Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne
 • Działalność obiektów kulturalnych

  Dla priorytetu „Szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: bełchatowski oraz Zagranica

  Upoważnieni beneficjenci to: Wytwórnia Wyrobów Tytoniowych S.A., DROBIMEX – HEINTZ Sp. z o.o., Zakłady Przemysłu Lekkiego „WIGOLEN” S.A., „, Spółdzielnia Mieszkaniowa ZIELONE WZGÓRZE , Przedsiębiorstwo Wielobranżowe POLARIS INTERNATIONAL , ADB , Fakro PP spółka z ograniczona odpowiedzialnością , JCI Venture Sp. z o.o., Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A., Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Versio Software Karmena Wypustek, Delta Optical G. Matosek H. Matosek Spółka Jawna, Zakład Elektroniki i Informatyki CHIP, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe EKO-PAŁ Marek Wiesik

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.