Ocena powdrożeniowa – powiadomienie uczestników – projekty EFS

W związku z zamknieciem projektu nr XMP/95 4 3 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji rozdystrybuowania środków z Szwajcarskiego Funduszu Wyrównawczego

Plan debata w czasie seminarium zawiera następujące grupy panelowe:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 2)
 • „Uwarunkowania absorpcji funduszy strukturalnych UE na poziomie powiatów. Analiza i rekomendacje
 • Raport końcowy dotyczący wpływu realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 na poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw
 • Ocena skuteczności i efektywności Programu Bon na Innowacje
 • Weryfikacja skuteczności implementacji celów EFS na przykładzie projektu edukacyjnego Hotel Na Szkolenia w Gdańsku
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania komponentu regionalnego PO KL
 • Ocena przyczyn niewielkiego zainteresowania potencjalnych beneficjentów realizacją projektów w ramach wybranych działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • Ewaluacja systemu oceny i wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
 • Badanie ewaluacyjne kwestionariuszy do monitorowania PO RPW
 • Ocena efektów inwestycji środowiskowych finansowanych w ramach NPR 2004-2006
 • Badanie kwartlane (ewaluacja on-going) Beneficjentów Ostatecznych Działania 2.3 SPO RZL – schemat a. (10 edycji badania)
 • Proces zarządzania w projektach komponentu regionalnego PO Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych NPR 2004 – 2006 i NSS 2007 – 2013

  Grant zostany omówiony pod kątem skuteczności w wymienionych nizej dofinansowanych sektorach (identyfikacja wg PKD).:
 • Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych
 • Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych
 • Produkcja monet
 • Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 • Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Transport morski i przybrzeżny towarów
 • Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
 • Działalność obiektów sportowych

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: płoński oraz pińczowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Przedsiębiorstwo Wyrobów Tytoniowych w Augustowie S.A., Fabryka Automatyki i Hydrauliki GEORYT S.A. , POLMOS Łańcut S.A., Impladent Polska sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Usług Radiotechnicznych i Telewizyjnych „ZURT – ŁÓDŹ” Sp. z o.o., Uniwersytecka Spółdzielnia Mieszkaniowa „Różany Potok” , Centrum Informatyki ZETO , Freshmail Danuta Fuksa, FUTURE NET , MEBCOM Grzegorz Marcinkowski, RECOMENA , TEMAPHARM , EMPIRIO , Ventus Sp. z o.o.,

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.