Ocena powdrożeniowa – zapowiedź spotkania – projekty EFS

W związku z zamknieciem działania funduszowego nr YBF/72 1 1 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania subwencji z Panatlantyckiego Trustu Edukacyjnego

Plan dyskusja w czasie seminarium obejmie następujące grupy panelowe:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 3)
 • Ocena realizacji celów RPO WP w roku 2008 za pomocą modelu HERMIN
 • Komplementarność działań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013
 • Ocena aktywności Kościoła katolickiego w Polsce w ubieganiu się o środki z funduszy Unii Europejskiej
 • Audyt skuteczności wdrożenia celów EFS na przykładzie kursu szkoleniowego Hotele Na Wykłady w Wieliczce
 • Ocena efektów realizacji uproszczeń w systemie wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006
 • na lata 2007-2013″
 • Ocena szczegółowych kryteriów wyboru projektów w ramach PO KL stosowanych w województwie dolnośląskim
 • Ocena funkcjonowania Instytucji Zarzadzajacej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego oraz bariery w pozyskiwaniu srodków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
 • Adaptacja metodologii pomiaru efektu netto interwencji publicznych do potrzeb sektora infrastruktury transportowej
 • Ocena beneficjentów ostatecznych działania 2.6 ZPORR z rekomendacją do wdrażania działania 8.2 PO KL w województwie opolskim
 • Analiza projektów szkoleniowych realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie podkarpackim (projekty konkursowe)
 • „Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce

  Grant zostany omówiony pod kątem stopnia zwrotu z inwestycji w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Rybołówstwo w wodach śródlądowych
 • Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno
 • Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych
 • Zbieranie odpadów niebezpiecznych
 • Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej
 • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • Działalność centrów telefonicznych (call center)
 • Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: radomszczański oraz otwocki

  Upoważnieni beneficjenci to: „STOMIL-OLSZTYN” S.A., Polfa Poznań S.A., Auto-Perfekt, Firma Brukarska ,,WIDOK” Brukarstwo, ALMA-SAT S.C. , „Passage Cosmetics Laboratory” Paweł Gwardys, Arteria , Firma „TONETIC” Krzysztof Adamczyk, KLIMOSZ , P.P.H. KARWALA, READ-GENE S.A., Water Jet , EasyCall.pl SA, PGB-POLSKA , „Przedsiębiorstwo Wodociągów

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.